Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
astringency
astringency
[əs'trindʒənsi]
danh từ
(y học) tính chất làm se
tính chặt chẽ, tính nghiêm khắc, tính khắc khổ


/əs'trindʤənsi/

danh từ
(y học) tính chất làm se
tính chặt chẽ, tính nghiêm khắc, tính khắc khổ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.