Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bột ngọt


[bột ngọt]
sodium glutamate, seasoning powder
MSG (monosodium glutamate)Sodium glutamate, seasoning powder


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.