Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
badger-drawing
badger-drawing
['bædʒə,drɔ:iη]
Cách viết khác:
badger-baiting
['bædʒə,beitiη]
như badger-baiting


/'bædʤə,beitiɳ/ (badger-drawing) /'bædʤə,drɔ:iɳ/
drawing) /'bædʤə,drɔ:iɳ/

danh từ
sự suỵt cho khua lửng ra khỏi hang

Related search result for "badger-drawing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.