Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baker-legged
baker-legged
['beikəlegd]
tính từ
có chân vòng kiềng


/'beikəlegd/

tính từ
có chân vòng kiềng

Related search result for "baker-legged"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.