Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bank-book
bank-book
['bæηkbuk]
danh từ
sổ ghi tiền gửi ngân hàng


/'bæɳkbuk/

danh từ
sổ ghi tiền gửi ngân hàng

Related search result for "bank-book"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.