Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
base-minded
base-minded
['beis'maindid]
tính từ
có tâm địa ti tiện


/'beis'maindid/

tính từ
có tâm địa ti tiện

Related search result for "base-minded"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.