Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bast
bast
[bæst]
danh từ
(thực vật học) libe
sợi libe, sợi vỏ


/bæst/

danh từ
(thực vật học) libe
sợi libe, sợi vỏ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bast"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.