Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beach umbrella
beach+umbrella
['bi:t∫ʌm'brelə]
danh từ
dù che ở bãi biển


/'bi:tʃʌm'brelə/

danh từ
dù che ở bãi biển

Related search result for "beach umbrella"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.