Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
calculated risk
calculated+risk
['kælkjuleitid'risk]
danh từ
khả năng thất bại đã được dự tính trước
công việc mà khả năng thất bại đã được dự tính trước


/'kælkjuleitid'risk/

danh từ
khả năng thất bại đã được dự tính trước
công cuộc mà khả năng thất bại đã được dự tính trước

Related search result for "calculated risk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.