Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
care-laden
care-laden
['keə,leidən]
Cách viết khác:
care-worn
[$'keəwɔ:n]
tính từ
tiều tụy vì lo lắng


/'keə,leidn/ (care-worn) /'keəwɔ:n/
worn) /'keəwɔ:n/

tính từ
đầy lo âu, đầy lo lắng

Related search result for "care-laden"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.