Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cart-load
cart-load
['kɑ:t'loud]
Cách viết khác:
cartful
['kɑ:tful]
như cartful


/'kɑ:tloud/

danh từ
(như) cartful
hàng đồng

Related search result for "cart-load"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.