Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chân giả


[chân giả]
artificial leg
(sinh vật học) pseudopodCork - leg, ammunition leg.
(sinh vật) Pseudopod


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.