Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chénnoun
Cup
bộ ấm chén a set of cups and pot
Small bowl
Amount of galenical medicine made up in one prescription
chén chú chén anh to be pot companions, to be drinking companions
chén tạc chén thù toasts exchanged in a drinking bout
verb
To have a booze

[chén]
danh từ
cup; bowl, small bowl; cupful; bowlful
bộ ấm chén
a set of cups and pot
amount of galenical medicine made up in one prescription
chén chú chén anh
to be pot companions, to be drinking companions; cup for you, cup for me; feast, regale
chén tạc chén thù
toasts exchanged in a drinking bout, toast the host; drink together
động từ
to have a booze
drink (wine)
quá chén
drink (wine) too much
cạn chén
empty one's cup (of wine); drink hard/deep
feast, regale
chè chén
revelry
take bribesGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.