Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chú mục



verb
To gaze at, to concentrate one's attention upon

[chú mục]
động từ
To gaze at, to concentrate one's attention upon, to pay attention to



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.