Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chạm ngõ


[chạm ngõ]
to pay a plighting visit
Mang trầu cau đến chạm ngõ
To bring areca nuts and betel for a plighting visitTo pay a plighting visit
mang trầu cau đến chạm ngõ to bring areca nuts and betel for a plighting visit
lễ chạm ngõ a plighting ceremony


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.