Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chẳng sao


[chẳng sao]
not to matter
Nếu bạn không giúp tôi được, cũng chẳng sao
If you can't help me, it doesn't matterNot to matter
Nếu bạn không giúp tôi được, cũng chẳng sao If you can't help me, it doesn't matter


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.