Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chụp lấyverb
to seize; to grab; to grasp
    chụp_lấy cơ_hội to seize the opportumity


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.