Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
charge-sheet
charge-sheet
['t∫ɑ:dʒ∫i:t]
danh từ
danh sách những trường hợp vi cảnh (ở đồn công an)


/'tʃɑ:dʤfi:t/

danh từ
danh sách những trường hợp vi cảnh (ở đồn công an)

Related search result for "charge-sheet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.