Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
confiscatory
confiscatory
[kən'fiskətəri]
tính từ
để tịch thu, để sung công (biện pháp)


/kən'fiskətəri/

tính từ
để tịch thu, để sung công (biện pháp)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.