Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cormorant

cormorant
['kɔ:mərənt]
danh từ
(động vật học) chim cốc
(nghĩa bóng) người tham lam


/'kɔ:mərənt/

danh từ
(động vật học) chim cốc
(nghĩa bóng) người tham lam

Related search result for "cormorant"
  • Words contain "cormorant" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    còng cọc cốc

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.