Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dắt dẫn


[dắt dẫn]
Guide, lead; show
Dắt dẫn người khách lạ qua xóm
To guide a stranger though the hamlet.Guide
Dắt dẫn người khách lạ qua xóm To guide a stranger though the hamlet


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.