Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dễ thường


[dễ thường]
Possibly, probably; perhaps, maybe
Dễ thường vài ngày nữa việc mới xong được
Possibly the job will only be finished in a few more days.Possibly, probably
Dễ thường vài ngày nữa việc mới xong được Possibly the job will only be finished in a few more days


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.