Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dịchverb
to translate; to turn
dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt to translate from English into Vietnamese
To decode
dịch bức điện từ mật mã to decode a telegram to move a little
noun
(rud) epidemic juice; liquid; fluid
dịch vị gastric juice

[dịch]
to render; to translate
Cần bao lâu để dịch tiểu thuyết này từ tiếng Việt sang tiếng Anh?
How long does it take to translate this novel from Vietnamese into English?
Ông dịch đến đâu rồi?
How far have you got with the translation?
Sách này từ tiếng Anh dịch ra
This book is a translation from English; This book is translated from English
Dịch tài liệu kỹ thuật / văn học
To do technical/literary translation
to shift; to move
Hãy dịch hết mấy cái ghế ra ngoài / vào trong nhà!
Move all the chairs outdoors/indoors
Phải có người đàn ông khoẻ mạnh mới dịch được cái tủ quần áo
It took three strong men to shift the wardrobe
xem bệnh dịch
juice
fluid
humourGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.