Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dụng binh


[dụng binh]
(từ cũ, nghĩa cũ) to conduct a war; to command troops
Phép dụng binh của cha ông ta
The art of conducting a war of our ancestors(cũ) Conduct an army, conduct a war
Phép dụng binh của cha ông ta The art of conducting a war of our ancestors


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.