Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dead lift
dead+lift
['ded'lift]
Cách viết khác:
dead pull
['ded'pul]
danh từ
sự cố gắng vô ích (để nhấc một cái gì nặng không thể nhấc được)


/'ded'lift/ (dead_pull) /'ded'pul/

danh từ
sự cố gắng vô ích (để nhấc một cái gì nặng không thể nhấc được)

Related search result for "dead lift"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.