Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deer-forest
deer-forest
['diə,fɔrist]
Cách viết khác:
deer-park
['diəpɑ:k]
danh từ
rừng để săn hươu nai


/'diə,fɔrist/ (deer-park) /'diəpɑ:k/
park) /'diəpɑ:k/

danh từ
rừng để săn hươu nai

Related search result for "deer-forest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.