Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
direction board
direction+board
[di'rek∫n'bɔ:d]
danh từ
bảng chỉ đường


/di'rekʃn'bɔ:d/

danh từ
bảng chỉ đường

Related search result for "direction board"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.