Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
door-knob




door-knob
['dɔ:nɔb]
danh từ
núm cửa, quả đấm


/'dɔ:nɔb/

danh từ
núm cửa, quả đấm

Related search result for "door-knob"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.