Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drink-offering
drink-offering
['driηk,ɔfəriη]
danh từ
sự rảy rượu khi cúng tế


/'driɳk,ɔfəriɳ/

danh từ
sự rảy rượu, sự vấy rượu (trong lúc cúng tế)

Related search result for "drink-offering"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.