Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
duyên nợ


[duyên nợ]
Predestined love tie; predestination, fate
(văn chương) Natural association with.Predestined love tie.
(văn chương) Natural association with


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.