Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
expatriation
expatriation
[eks,pætri'ei∫n]
danh từ
sự đày biệt xứ; sự bỏ xứ sở mà đi
sự từ bỏ quốc tịch


/eks,pætri'eiʃn/

danh từ
sự đày biệt xứ; sự bỏ xứ sở mà đi
sự từ bỏ quốc tịch (của mình)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.