Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fives
fives
['faivəz]
danh từ, số nhiều dùng như số ít
(thể dục,thể thao) bóng ném


/'faivəz/

danh từ, số nhiều dùng như số ít
(thể dục,thể thao) bóng ném

Related search result for "fives"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.