Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flying squadron


/flying squadron/

danh từ
đội máy bay hoả tốc

Related search result for "flying squadron"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.