Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
force-meat
force-meat
['fɔ:smi:t]
danh từ
thịt để nhồi


/'fɔ:smi:t/

danh từ
thịt để nhồi

Related search result for "force-meat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.