Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
functional illiterate
functional+illiterate
['fʌηk∫ənli'litərit]
danh từ
người chưa đạt tiêu chuẩn về đọc và viết


/'fʌɳkʃənli'litərit/

danh từ
người chưa đạt tiêu chuẩn về đọc và viết

Related search result for "functional illiterate"
  • Words contain "functional illiterate" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    thất học mù chữ

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.