Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grub-street
grub-street
['grʌbstri:t]
danh từ
phố Grúp (nơi có nhiều nhà văn viết thuê ở ngày xưa tại Luân-đôn)


/'grʌbstri:t/

danh từ
phố Grúp (nơi có nhiều nhà văn viết thuê ở ngày xưa tại Luân-ddôn)

Related search result for "grub-street"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.