Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hướng đạo


[hướng đạo]
to show the way; to guide(ít dùng) Guide, show the way


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.