Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hạng thứ


[hạng thứ]
(từ cũ; nghĩa cũ) Pass degree.
Thi đỗ hạng thứ To get a pass.(từ cũ; nghĩa cũ) Pass degree
Thi đỗ hạng thứ To get a pass


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.