Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hề chi


[hề chi]
Matter.
Việc ấy không hề chi mà ngại
Don't worry, that doesn't matter.Matter
Việc ấy không hề chi mà ngại Don't worry, that doesn't matter


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.