Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
học lỏm


[học lỏm]
to pick up; to learn by imitation
Học lỏm được mấy tiếng nước ngoài
To pick up some foreign words.Pick up
Học lỏm được mấy tiếng nước ngoài To pick up some foreign words


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.