Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hội kiến


[hội kiến]
to meet for an exchange of views
Hai chủ tịch đã hội kiến về tình hình thế giới
The two presidents met for an exchange of views on international affairsMeet for a talk, meet for an exchange of views


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.