Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ham-fisted
ham-fisted
['hæm,fistid]
Cách viết khác:
ham-handed
['hæm,hændid]
tính từ
(từ lóng) vụng về, lóng ngóng, hậu đậu


/'hæm,fistid/ (ham-handed) /'hæm,hændid/
handed) /'hæm,hændid/

tính từ
(từ lóng) vụng về, lóng ngóng, hậu đậu

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.