Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hang hùm


[hang hùm]
tiger's den; (nghĩa bóng) dangerous placeTiger's den
dám vào hang hùm bắt cọp con To dare go into the tiger's den to catch his cubs, tobeard the lion in his den
Dangerous place


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.