Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hard core
hard+core
['hɑ:d'kɔ:]
danh từ
nhóm nòng cốt trung kiên, lực lượng nòng cốt trung kiên


/'hɑ:d'kɔ:/

danh từ
nhóm nòng cốt trung kiên, lực lượng nòng cốt trung kiên

Related search result for "hard core"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.