Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
herdsman
herdsman
['hə:dzmæn]
danh từ
người chăn đàn gia súc


/'hə:dzmən/

danh từ
người chăm sóc súc vật

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "herdsman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.