Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hoạch địnhverb
to form; to define; to determine
hoạch định một chương trình to form a program

[hoạch định]
động từ
to form; to define; to determine
hoạch định một chương trình
to form a programGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.