Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
holloa
holloa
['hɔlou]
Cách viết khác:
hollo
['hɔlou]
như hollo


/'hɔlou/

thán từ
ê!, này!

danh từ
tiếng kêu "ê" ; tiếng kêu "này"

động từ
kêu "ê" ; kêu "này"
gọi chó săn

Related search result for "holloa"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.