Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hook-worm
hook-worm
['hukwə:m]
danh từ
giun móc


/'hukwə:m/

danh từ
giun móc

Related search result for "hook-worm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.