Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hop-picker
hop-picker
['hɔp'pikə]
danh từ ((cũng) hopper)
người hái hublông
máy hái hublông


/'hɔp,pikə/

danh từ ((cũng) hopper)
người hái hublông
máy hái hublông


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.