Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hypothermia treatment
hypothermia+treatment
[,haipou'θə:miə'tri:tmənt]
danh từ
(y học) sự làm giảm nhiệt


/,haipou'θə:miə'tri:tmənt/

danh từ
(y học) sự làm giảm nhiệt

Related search result for "hypothermia treatment"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.